top of page

Kvalitetssäkring & ledningssystem

Att kvalitetssäkra sin verksamhet handlar ytterst om att säkerställa att det ni levererar i form av tjänster eller varor uppfyller de krav och förväntningar som er målgrupp har. Om man också arbetar inom ett lagstyrt område, exempelvis föreningar som bedriver socialt arbete, handlar det även om att uppfylla de lagar, krav och mål som verksamheten omfattas av. 

Det finns flera olika sätt att skapa och utveckla kvaliteten i den egna verksamheten. Inom föreningar som bedriver socialt arbete finns dessutom lagkrav att upprätta ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ett ledningssystem är en metod för att systematisera verksamhetens arbete inom ett specifikt område, i detta fall för att skapa kvalitet i hela eller delar av föreningen. Det systematiska och fortlöpande arbete med kvalitetssäkring och förbättringsåtgärder behöver ske inom den egna organisationen.

 

MEN föreningen får och kan ta hjälp med att upprätta ett kvalitetsledningssystem eller vidareutveckla ett befintligt kvalitetsledningssystem för att få till både den dokumentations som behövs och de rutiner och arbetsmetoder som krävs för att fortlöpande och systematiskt kvalitetsutveckla föreningen. 

Det här kan vi hjälpa till med

utbildning

Digitala/fysiska utbildningar och inspirationsföreläsningar på temat ledningssystem och systematiskt kvalitetsarbete. Anpassas efter behov och målgrupp.

förstudie

En översyn/genomgång av erat kvalitetsledningssystem/

kvalitetsarbete med förslag på åtgärder och förbättringar, presenterade i form av en handlingsplan specifik för er verksamhet.

coachning

Stöd, råd och vägledning med ert kvalitetsarbete och/eller utveckling av ledningssystem genom enstaka samtal eller handledning över tid. 

genomförande

Ta fram metoder och upprätta/utveckla er dokumentation kopplat till ert ledningssystem och kvalitetssäkring av verksamheten. 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem är en metod för att arbeta systematiskt med sitt kvalitetsarbete (eller andra områden i verksamheten, såsom arbetsmiljö, hållbarhet etc.) och ett arbetssätt för att ständigt förbättra verksamheten. För föreningar som bedriver socialt arbete och lyder under Socialtjänstlagen är det dessutom ett lagkrav att ha ett dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och att arbeta med ständiga förbättringar i verksamheten, här kan du läsa föreskrifterna i sin helhet: SOSFS 2011:9.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete förväntas verksamheten ha en intern arbetsfördelning, rutiner för det arbete som utförs, att verksamheten arbetar utifrån ett processorienterat synsätt och att ständiga förbättringar kontinuerligt genomförs. Inom ramen för ständiga förbättringar förväntas verksamheten göra egenkontroller av det egna arbete, utvärdera verksamheten, upprätta avvikelser vid behov, rapportera missförhållanden enl. lex Sarah samt årligen sammanställa resultat och identifiera utvecklingsområden, med mera. 

Genom att integrera idéerna som följer med ett ledningssystem får föreningen goda möjligheter att kvalitetssäkra sitt eget arbete och förutsättning att utveckla organisationen baserat på målgruppens behov och egna identifierade förbättringsområden. Att ha ett dokumenterat kvalitetsledningssystem är en kvalitetsgaranti!

bottom of page