top of page

Tidigare uppdrag

Genomförda uppdrag i urval utan inbördes ordning 
under verksamhetsåren 2021-2024

Anteckningsbok
Anteckningsbok

Planeringsdagar & målarbete

Skåne / Halland / Södermanland

Vid flera tillfällen har workshops och planeringsdagar planerats och genomförts på uppdrag av olika föreningar. Det har främst handlat om visions- och målarbete för verksamheten, grupputvecklingsprocesser och utbildningspass på specifika teman. 

Digitalisering av rutiner

Halland

På uppdrag av en kvinnojour har en genomgång av verksamhetens befintliga rutiner gjorts med syfte att uppdatera och förbättra dessa samt identifiera rutiner och mallar som bör kompletteras till verksamheten för att säkerställa insatser av god kvalitet. Därefter importerades samtliga rutiner i verksamhetens digitala journalföringssystem (ett intranät är likväl möjligt) för att tillgängliggöra och underlätta det dagliga arbetet. 

Färgglada anteckningsböcker
Kvalitetsutvärdering ideell förening
Stationary photo

Genomlysning/kvalitetsutvärdering av förenings verksamhet

Skåne 

På uppdrag av föreningens styrelse genomfördes en utvärdering av hela föreningens verksamhet med fokus på att identifiera verksamhetens förbättringsområden, styrkor och svagheter. Genom intervjuer med personal, styrelsen och volontärer samt genomgång av styrdokument och annan relevant dokumentation. Uppdraget resulterade i en slutrapport med nulägesbild, presentation av förbättringsförslag och en handlingsplan med åtgärdslista i prioriteringsordning.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Skåne / Halland / Södermanland

Flertal uppdrag har handlat om att framarbeta ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - framför allt för verksamheter inom det sociala området, såsom skyddat boende. .

Ledningssystem kvalitet kvinnojour SOSFS 2011:9
Idéburet Offentligt Partnerskap

Idéburet Offentligt Partnerskap

Skåne 

Uppdraget innebar att förbereda och ta fram underlag till föreningen för att kunna initiera en dialog med hemkommunen om att upprätta ett Idéburet Offentligt Partnerskap. Uppdraget resulterade i en kartläggning om kommunens ansvar för att tillgodose kommuninvånarnas rätt till stöd och skydd från våld i nära relation, en beskrivning av Idéburet Offentligt Partnerskap utifrån ett partnerskaps- och juridiskt perspektiv och förslag till handlingsplan för att initiera dialogen med hemkommunen.

Bidragsansökningar

Skåne / Halland /Södermanland

Skrivit, ansökt och beviljats flera bidragsansökningar.

Detta sker ofta i tät dialog med ledning / administrationen för verksamheten där föreningens behov och önskemål står i fokus för vilken bidragsgivare ansökan sker till och vad ansökan ska innehålla. 

Bidragsansökan ideell förening idéburen äska medel
bottom of page