top of page

Tidigare uppdrag

Genomförda uppdrag i urval utan inbördes ordning

Kvalitetsutvärdering ideell förening
Stationary photo

Genomlysning/kvalitetsutvärdering av förening

Södra Sverige - ideell lokal förening

På uppdrag av föreningens styrelse genomfördes en utvärdering av hela föreningens verksamhet med fokus på att identifiera verksamhetens förbättringsområden, styrkor och svagheter. Genom intervjuer med personal, styrelsen och volontärer samt genomgång av styrdokument och annan relevant dokumentation. Uppdraget resulterade i en slutrapport med nulägesbild, presentation av förbättringsförslag och en handlingsplan med åtgärdslista i prioriteringsordning.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Södra Sverige - ideell kvinnojour

På uppdrag av en kvinnojour framarbetades ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet omfattade att både ta fram den skriftliga dokumentationen och genomföra det förarbete som behövdes för att skapa ett komplett ledningssystem. Detta gjordes bland annat genom workshops med hela personalgruppen för att identifiera verksamhetens processer, aktiviteter och rutiner, löpande dialoger med ledningen om intern ansvarsfördelning samt spånskivor kring uppföljning, utvärdering och egenkontroll.

Ledningssystem kvalitet kvinnojour SOSFS 2011:9
Idéburet Offentligt Partnerskap

Idéburet Offentligt Partnerskap

Sydöstra Skåne - ideell förening

Uppdraget innebar att förbereda och ta fram underlag till föreningen för att kunna initiera en dialog med hemkommunen om att upprätta ett Idéburet Offentligt Partnerskap. Uppdraget resulterade i en kartläggning om kommunens ansvar för att tillgodose kommuninvånarnas rätt till stöd och skydd från våld i nära relation, en beskrivning av Idéburet Offentligt Partnerskap utifrån ett partnerskaps- och juridiskt perspektiv och förslag till handlingsplan för att initiera dialogen med hemkommunen.

Bidragsansökningar

Stockholm - ideell kvinnojour/förening

På uppdrag av en kombinerad kvinnojour och social förening skrev, ansöktes och beviljades en större bidragsansökan. Föreningen önskade få hjälp och stöd med att skriva ansökningar om bidragsmedel. I tät dialog med ansvariga och administrationen i föreningen formulerades och skrevs ansökan om verksamhetsbidrag för att täcka såväl fasta kostnader såsom lokalhyror och löner samt medel för att bedriva en aktiv stödverksamhet.

Bidragsansökan ideell förening idéburen äska medel
bottom of page